Historia

Rzeszów 05.01.2021r

HISTORIA JEDNOSTKI

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ RZESZÓW-PRZYBYSZÓWKA

W LATACH 1905-2021

 

I.                    Wprowadzenie    

Przed założeniem straży ogniowej w Przybyszówce wieś nawiedzały liczne plagi pożarów. Budynki wiejskie zbudowane wówczas z wyjątkowo łatwopalnych materiałów (drewno, słoma) stanowiły łatwy kąsek dla żywiołu ognia. Rozprzestrzeniający się szybko ogień w krótkim czasie pochłaniał jednorazowo nawet kilkadziesiąt budynków, pozbawiając gospodarzy dorobku całego życia. W 1624r w Przybyszówce spłonął kościół. Pożar powstał podczas napadu czambułu tatarskiego. Na drodze do Rzeszowa stanął wówczas Mikołaj Ligęza ze swoją przyboczną armią. Tatarzy przeprowadzili się niespodziewanie przez Wisłok w okolicach Boguchwały, a następnie ruszyli w stronę Sędziszowa. Po drodze palili wioski, a ludność brali w niewolę. Po napadzie mieszkańcy którzy ocaleli, wrócili i rozpoczęli odbudowę spalonego kościoła1.

Pod koniec XIX w. właścicielem Przybyszówki był Henryk Christiani, który zbudował w północnej części wsi pałac dworski w tzw. „Dworzysku” z zapleczem gospodarczym, spichlerzem, ogrodem i parkiem. Pałac całkowicie spłonął podczas stacjonowania żołnierzy rosyjskich1.

II.                 Opis historii OSP

 Ludność Przybyszówki jako jednej z pierwszych wsi w ówczesnym zaborze Austriackim zdecydowała się założyć własny oddział do bezpośredniej walki z pożarami. Ochotnicza Straż Pożarna została założona w 1905r z inicjatywy miejscowych gospodarzy, byli to: Karol Pączek- ówczesny wójt gminy, Jan Probola, Franciszek Rączy, Tomasz Probla, Józef Świder i Antoni Pączek. Wówczas OSP liczyła 15 druhów1. W krótkim czasie do jednostki wstąpiło kolejnych kilkunastu gospodarzy gotowych do niesienia pomocy mieszkańcom w razie pożaru. Podstawowym sprzętem gaśniczym jakim dysponowała wówczas Przybyszowska straż były drewniane sikawki podręczne, bosaki, tłumice i drewniane konwie na wodę. Strażacy już wtedy zaczęli myśleć
o pozyskaniu lepszego sprzętu gaśniczego. W 1911 roku dzięki znacznej pomocy miejscowego Kółka Rolniczego zakupiono sikawkę ręczną  na podwoziu czterokołowym, przystosowaną do zaprzęgu konnego oraz niezbędny osprzęt (węże strażackie ssawne, tłoczne i prądownice wodne)1.
Z każdym następnym rokiem członkowie OSP wyposażani byli w uzbrojenie osobiste, jak hełmy, pasy bojowe, toporki, ubrania ochronne itp.1. Sprzęt przechowywany był
drewnianej remizie strażackiej, która już wkrótce stała się zbyt ciasna.

Wybuch I wojny światowej uniemożliwił normalną działalność Ochotniczej Straży Pożarnej
w Przybyszówce. W latach 1914-1918 wielu jej druhów poszło na front, pozostało jedynie kilku starszych wiekiem strażaków a w akcje gaśnicze niejednokrotnie angażowali się również mieszkańcy1.

Szczególnie podniosłym wydarzeniem w historii OSP Przybyszówka było uroczyste poświęcenie
i wręczenie jednostce sztandaru organizacyjnego w 1931r. Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy, goście honorowi, strażacy oraz delegacje sąsiednich jednostek OSP
z pocztami sztandarowymi. Z tej okazji Zarząd OSP przygotował 408 okolicznościowych gwoździ, które uczestnicy uroczystości wbijali symbolicznie w drzewiec sztandaru2.

W roku 1934 zrodziła się wśród strażaków inicjatywa budowy nowej bardziej funkcjonalnej remizy, która spełniałaby najpilniejsze potrzeby OSP. W tym samym roku wybudowano nową murowaną remizę OSP1. Wkrótce okazało się, że i ona utraciła swoją funkcjonalność gdyż brakowało w niej miejsca na sprzęt oraz pomieszczeń na organizowanie szkoleń i zebrań statutowych.

W okresie II wojny światowej (1939-1945r) działalność Przybyszowskich strażaków ograniczała się tylko do akcji gaśniczych na terenie wsi, na które okupant niemiecki zezwalał. Zabronione było natomiast organizowanie zebrań, szkoleń, zbiórek itp. ale ówczesne władze niemieckie nie egzekwowały w pełni wydawanych przez siebie zakazów administracyjnych. Straże mogły więc niemal swobodnie realizować swoją działalność statutową1. Po wojnie do OSP w Przybyszówce zapisało się wielu nowych członków. W tym okresie jednostka mocno angażowała się w życie wsi i parafii, w okresie Wielkanocnym druhowie pełnili warty honorowe przy Grobie Pańskim i uczestniczyli w procesji rezurekcyjnej po której spotykali się z miejscowymi księżmi by podzielić się jajkiem święconym1.

1963 roku z inicjatywy druhów OSP rozpoczęto budowę nowego Domu Strażaka
w Przybyszówce. Pomysł ten zgłosili na jednym z zebrań OSP 4 lata wcześniej druhowie: Andrzej Koryl -naczelnik, Edward Kaszuba, Antoni Koryl, Andrzej Selwa, propozycja została wówczas przyjęta z wielkim entuzjazmem m in. przez prezesa OSP dh Jana Brodę, który jednocześnie przewodniczył miejscową Gromadzka Radą Narodową. Zgromadzono środki finansowe w kwocie 3,5 tys. zł., zlecono opracowanie projektu doświadczonym wówczas projektantom: Bronisławowi Wrona i Romanowi Gorczyca z Wydziału Architektury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rzeszowie. Władze gminne oraz powiatowe widząc zapal i zaangażowanie strażaków w prace budowlane które wykonywali oni w czynie społecznym, wsparły inwestycję środkami finansowymi (320 tys. zł - Prezydium GRN w Przybyszówce, 10 tys. zł - Komenda Powiatowa straży pożarnej, 10 tys. zł.- PZU w Rzeszowie). W pracach przy budowie strażaka w czynie społecznym oprócz druhów jednostki licznie uczestniczyli również mieszkańcy Przybyszówki. Uroczyste otwarcie i przekazanie do użytku nowego Domu Strażaka z zapleczem socjalnym i garażowym odbyło się 21.10.1967r. z udziałem władz administracyjnych, przedstawicieli komend: wojewódzkiej i powiatowej straży pożarnych oraz delegacje okolicznych jednostek OSP z pocztami sztandarowymi1. W domu Strażaka organizowane były spotkania Rady Gminy oraz imprezy okolicznościowe jak wesela czy uroczystości okolicznościowe sala mogła pomieścić nawet 200 osób. W budynku wynajęto pomieszczenie dla Gromadzkiej Biblioteki Publicznej, która przez lata mieściła się w budynku. Wynajmem zajmowali się druhowie OSP oni też dbali o utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym.

Kolejnym celem i ambicją OSP stało się pozyskanie nowego samochodu pożarniczego o co długotrwale zabiegał ówczesny naczelnik OSP dh Andrzej Koryl. W 1968r starania zakończyły się podwójnym sukcesem. Straż wzbogaciła się o 2 samochody: Lublin i Żuk. Pierwszy z nich przekazany został jednostce OSP przez Wojewódzką Spółdzielnię Transportu Wiejskiego w Rzeszowie Oddział w Jarosławiu, samochód wymagał jednak pilnego remontu
i konserwacji, które wykonali nieodpłatnie miejscowi strażacy3. Samochód Lublin przeznaczony był w jednostce na cele nie związane z działalnością statutową, służył jako samochód transportowy w celach wzbogacenia jednostki w środki finansowe oraz w czynach społecznych.

Nowego Żuka OSP otrzymała nieodpłatnie od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
w Rzeszowie, przyczynił się do tego kpt. poż. Stanisław Peszko – ówczesny komendant powiatowy. Żuk został sprowadzony wprost z fabryki samochodów z Lublina przez dh Andrzeja Koryla – naczelnika OSP3.

W następnych latach jednostka prowadziła działalność statutową a kolejne zarządy OSP wybierane na walnych zebraniach sprawozdawczo wyborczych podejmowały decyzje
o modernizacji i zakupie nowego sprzętu dla jednostki. OSP wyposażono w m.in. motopompy, prądownice, węże ssawne, węże tłoczne, węże gaśnicze oraz wyposażenie osobiste strażaków takie jak m. in. mundury bojowe, pasy bojowe, hełmy bojowe, mundury galowe, mundury dla młodzieżowej drużyny pożarniczej.

W dniu 01.06.1992r sporządzono Statut Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybyszówce6. Funkcje Prezesem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej pełnił Józef Kaszuba.
Po śmierci w 1996  roku dh Prezesa Józefa Kaszuby, Prezesem jednostki został dh Franciszek Fura.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybyszówce z zaangażowaniem brała udział w uroczystościach patriotycznych, oddając cześć osobą walczącym o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej pamiętając również o ofiarach, ludziach w bestialski sposób zamordowanych. Świadectwem tych działań było m.in. wystawienie warty honorowej młodzieżowej drużyny pożarniczej (Dariusz Adamczyk, Jarosław Adamczyk, Arkadiusz Bartosik, Marcin Puszkarewicz ) w 1995r.  przed pomnikiem zamordowanych mieszkańców wsi Przybyszówka podczas drugiej wojny światowej w 50-tą rocznicę tego tragicznego wydarzenia.

W rocznicę ważnych dla Polski wydarzeń na strażnicy jednostki zawsze wywieszana jest flaga państwowa oddając tym samym przez druhów strażaków cześć, szacunek i pamięć.

Rok 1998 to budowa nowego garażu. Budynek ten miał zastąpić ówczesny boks garażowy mieszczący jedynie samochód lekki bojowy. Zarząd jednostki rozważając pozyskanie średniego samochodu bojowego postanowił rozpocząć budowę garażu który w pełni mógł pomieścić ciężarowy samochód oraz umundurowanie
i pozyskany już  sprzęt bojowy. Prace były prowadzone przez druhów z wielkim zaangażowaniem i należytą starannością. Dzięki determinacji członków jednostki podczas różnych problemów w trakcie budowy budynek został oddany w dość krótkim czasie. Samochód pożarniczy marki ZUK jako pierwszy garażował w nowo wybudowanym obiekcie. Dotychczasowy boks garażowy został przekształcony na świetlicę w której mogły się odbywać zebrania zarządu i członków OSP Przybyszówka oraz Koła Gospodyń wiejskich w Przybyszówce. Od tego czasu zarząd czynił starania o pozyskanie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Po walnym zebraniu sprawozdawczo wyborczym 03.02.2001r w którym oprócz druhów jednostki uczestniczyli również goście: Wojciech Bednarz –radny starostwa ziemskiego w Rzeszowie oraz Zofia Sagan – przewodnicząca miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, Zarząd OSP podjął decyzję o przeprowadzeniu remontu i konserwacji Domu Strażaka. Dzięki staraniom nowo wybranego Zarządu OSP w którego skład wchodzili m in.: Franciszek Fura-prezes, Tadeusz Dynia-naczelnik, Roman Sroka i Edward Czernij- wiceprezesi, Adam Guz-zastępca naczelnika, Ryszard Sarna-sekretarz, Władysław Rączy-skarbnik, Edward Sarna-gospodarz wykonano wiele prac: urządzono szatnię w budynku, wymieniono stare drewniane okna na nowe, ocieplono ścianę frontową budynku, pomalowano salę główną, korytarz i kuchnię, ułożono płytki ceramiczne na balkonie4. W roku 2003 wymieniono wysłużone piece grzewcze na energooszczędne gazowe oraz ze środków własnych jednostki m. in. wykonano remont motopompy5.

21.06.2001 roku jednostkę wpisano do krajowego rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 00000215866.

W roku 2006 dzięki zaangażowaniu naczelnika dh Tadeusza Dyni oraz pomocy jego małżonki odnowiono 75-letni sztandar jednostki OSP. Koszt renowacji pokryty został ze środków OSP oraz dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy w Świlczy1.

Rok 2006 to również sukces Sportowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Przybyszówce. Drużyna w składzie Adam Guz- dowódca, Arkadiusz Bartosik- przodownik roty II, Piotr Kałamarz pomocnik przodownika roty II, Zbigniew Półchłopek przodownik roty I, Michał Molenda pomocnik przodownika roty I, Grzegorz Guz – rozdzielacz, Mateusz Ziomek - łącznik, Ryszard Sarna – mechanik , Andrzej Graboś (sztafeta ściana), Roman Sroka- kierowca, Tadeusz Dynia- naczelnik, Franciszek Fura- prezes,  na zawodach sportowo-pożarniczych Gminy Świlcza rozegranych w Dąbrowej wywalczyli historyczne III-miejsce. Puchar z zawodów znajduje się obecnie w jednostce na tz. ścianie pamięci.

 

Z chwilą włączenia Przybyszówki w granice miasta Rzeszowa w 2007 roku Budynek Strażaka wraz
z całym majątkiem za zgodą ówczesnego Zarządu jednostki OSP stał się własnością miasta i siedzibą filią Rzeszowskiego Domu Kultury na Osiedlu Przybyszówka.
 OSP zastrzegła sobie prawo do korzystania ze świetlicy w celu realizacji bieżącej działalności statutowej, co początkowo w skutek nieporozumień nie zostało wyegzekwowane i pierwsze zebranie sprawozdawcze po przekazaniu budynku nie odbyło się w wyznaczonym terminie.
W późniejszym czasie doszło do porozumienia pomiędzy Zarządem OSP a Osiedlowym Domem Kultury.           
             Dnia 1 lipca 2008r wysłużony 40 letni samochód pożarniczy Żuk przekazany został na złom, dwa tygodnie później z funkcji naczelnika zrezygnował dh Tadeusz Dynia. Podczas walnego zebrania które odbyło się we wrześniu na funkcję nowego naczelnika wybrano dh Michała Molendę.            
            Ważnym dniem dla jednostki był 21.10.2010r kiedy to jednostka otrzymała średni samochód pożarniczy Star A 200 przekazany przez OSP Rzeszów-Zalesie wraz z agregatem Honda EM 5500CXS1.

W latach 2011-2016 w skład zarządu OSP wchodzili: prezes Andrzej Graboś, wiceprezesi: Franciszek Fura i Arkadiusz Bartosik, naczelnik: Michał Molenda, zastępca naczelnika Piotr Kałamarz, sekretarz: Ryszard Sarna, skarbnik: Agnieszka Mikołajczyk, gospodarz Roma Sroka, członek zarządu: Probola Artur6. W latach kadencji Zarząd OSP pozyskiwał dotacje z MSW oraz Urzędu Miasta Rzeszowa, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz składek członków na zakup m. in. ubrań ochronnych typu WUS, ubrań koszarowych, butów strażackich gumowych, hełmów, rękawic, latarek z uchwytami, mundurów galowych, czy nowych radiostacji oraz motopompy Tohatsu i armatury pożarniczej.

W roku 2013 Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc podjął decyzję o modernizacji i rozbudowie Osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Przybyszówka. Rozbudowa obiektu miała obejmować budowę garażu
z zapleczem socjalnym dla jednostki OSP na parterze budynku. Wkrótce opracowany został projekt. Pierwsza wersja projektu nie spotkała się jednak z aprobatą Prezesa Andrzeja Grabosia, który nawiązał kontakt
z projektantem obiektu, w skutek licznych negocjacji i uzgodnień doszło do porozumienia. Dla jednostki OSP zaprojektowano 2 pomieszczenia garażowe, zaplecze socjalne z aneksem kuchennym, toaletą i prysznicem
a w garażach przewidziano systemy odprowadzania spalin. Nie udało się niestety wydzielić na wyłączność OSP pomieszczenia do organizacji spotkań statutowych o które również zabiegał Zarząd jednostki. Zapewniono , że w ramach umowy użyczenia udostępniona zostanie dla jednostki OSP na spotkania statutowe raz w miesiącu sala widowiskowa, oraz raz w tygodniu mała sala na parterze budynku - przeznaczona również do dyspozycji: Koła Gospodyń i Rady Osiedla.

Pod koniec roku 2014 rozpoczął się remont i rozbudowa Osiedlowego Domu Kultury. Jednostka OSP przed rozpoczęciem prac budowlanych zobowiązana została do usunięcia z terenu budowy wszelkich dóbr materialnych do niej należących. Liczny sprzęt i wyposażenie dotychczasowej remizy strażackiej protokolarnie przekazane zostało do przechowania na prywatnych posesjach strażaków oraz u zaprzyjaźnionych gospodarzy lub rodziny druhów OSP. Jednostce udostępniony został również przez Urząd Miasta Rzeszowa na okres remontu garaż ok. 15m2 w którym to mogła być przechowywana część wyposażenia.

W roku 2016 po walnym zebraniu sprawozdawczo wyborczym które odbyło się 6 lutego Zarząd na kolejne 5 lat objęli: prezes Arkadiusz Bartosik, wiceprezesi: Andrzej Graboś, Ryszard Micał, naczelnik: Michał Molenda, zastępca naczelnika: Marcin Kałamarz, sekretarz: Robert Sroka, skarbnik: Agnieszka Mikołajczyk, gospodarz: Karol Oczoś, członek zarządu: Sroka Roman,  Artur Probola. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili: Adam Szczepański -przewodniczący, Dominik Kuźniar -sekretarz, Stanisław Trela członek komisji. Zebrania sprawozdawcze w latach 2015-2016 podczas rozbudowy Domu Strażaka odbywały w Zespole Szkół
nr 4 przy ul. Dębickiej, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Jolanty Lotz oraz staraniom  Pani Małgorzaty Rączy wieloletniego sympatyka OSP Rzeszów-Przybyszówka . 

Od dnia 15.09.2016r Ochotnicza Straż Pożarna na podstawie umowy użyczenia z Prezydentem Miasta Rzeszowa nabyła prawo użytkowania pomieszczeń: dwóch garaży oraz zaplecza socjalnego z aneksem kuchennym, toaletą i prysznicem na parterze Domu Kultury na Osiedlu Przybyszówka. Wraz z pomieszczeniami do użytki jednostki przeznaczona została również wyznaczona część palcu manewrowego przez budynkiem. Pomieszczenia mają indywidualne wejście od zewnątrz budynku poprzez bramy garażowe oraz własny system alarmowy. Dnia 30.09.2016r Osiedlowy Dom Kultury został oficjalnie otwarty.
Na uroczystość otwarcia osobiście przybył Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, wiceprezydenci: Marek Ustrobiński i Andrzej Gutkowski. Święcenia budynku dokonał biskup Jan Wątroba.
W uroczystościach i przemowach uczestniczyli licznie przybyli goście, przedstawiciele władz administracyjnych, zarządu Osiedlowego Domu Kultury oraz organizacji osiedlowych: Koła Gospodyń, Rady Osiedla Przybyszówka czy przedstawiciele mediów publicznych.

Obchody dnia strażaka w maju 2017 roku były jednymi z najbardziej hucznie obchodzonych od lat, po raz pierwszy odbyły się w nowej sali widowiskowej Osiedlowego Domu Kultury. Do ich organizacji w dużej mierze przyczynił się prezes Arkadiusz Bartosik a pozostali druhowie pomogli w realizacji tego pomysłu
z wielkim entuzjazmem. Zaproszono przedstawicieli organizacji osiedlowych, władz administracyjnych
m in. Radnych Miasta Rzeszowa, gospodarzy i rodziny druhów OSP zaangażowanych w przetrzymanie sprzętu strażackiego w okresie remontu remizy a strażacy przybyli z całymi rodzinami. Druhom OSP uroczyście wręczono odznaczenia za wysługę lat i medale. Uroczystości odbywały się przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

Dnia 24.04.2018 roku umową darowizny przekazany został na rzecz jednostki przez OSP Rzeszów-Słocina samochód bojowy Volkswagen Transporter T4 z 1993r. Samochód wymagał remontu i wykonania zabudowy wewnętrznej do przewożenia sprzętu bojowego oraz montażu bagażnika zewnętrznego na co skierowane zostały środki z Urzędu Miasta Rzeszowa. Część kosztów pokryto również ze środków własnych jednostki i wkładem roboczym druhów. Zabudowę wewnętrzną oraz proste naprawy wykonali w czynie społecznym druhowie jednostki OSP.

Po dwóch latach sprawowania zarządu dnia 04.05.2018r po rezygnacji z funkcji sekretarza dh Roberta Sroki przejął dh Piotr Porada a dh Artur Probola przestał pełnić funkcję członka zarządu. W skutek nagłej choroby i śmierci dh Ryszarda Micała jednostka straciła również wiceprezesa5.

Ważnym dniem dla jednostki OSP w 2019 roku było otrzymanie średniego samochodu pożarniczego Scania M93 210 Z 1991r. przekazanego przez OSP Rzeszów-Wilkowyja w dniu 27.04.2019r. Wysłużony 34 letni samochód pożarniczy Star 200 dnia 14.05.2019r po 9 letniej służbie w jednostce został sprzedany nabywcy z Pomorza i został od tej pory jednym z prywatnych samochodów kolekcjonerskich.

W czerwcu 2019 roku z inicjatywy skarbnika OSP Agnieszki Mikołajczyk przy współpracy członków jednostki zgłoszono do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok zadanie pn. „Bezpieczne życie w bezpiecznym mieście - zakup sprzętu ratowniczego: samochodu ratowniczo-gaśniczego, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Rzeszów – Przybyszówka” szacowane na 995 000 zł.  Zgłoszenie zostało zaakceptowane przez komisję oceny wniosków i pojawiło się na liście zadań w kategorii: I poz. 32 poddanych do głosowania przez mieszkańców miasta. W związku z przeprowadzonymi konsultacjami Prezesa Arkadiusza Bartosika w dniach od 12 do 16.08.2019r (m in. na spotkaniu
z Przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 14.08.2019r) z przewodniczącym Komisji do Spraw Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, Dyrektorem Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, oraz z przedstawicielami wydziałów: Finansowego Miasta Rzeszowa,  Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności postanowiono 20.08.2019r wycofać przedmiotowe zadanie z budżetu obywatelskiego kierując się dobrem finansów publicznych miasta Rzeszowa, tym, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny oraz jak najbardziej gospodarny a budżet obywatelski służy udogodnieniu życia mieszkańcom miasta. Złożono w tej sprawie pismo w którym jednocześnie zawnioskowano o zapewnienie środków finansowych
w budżecie miasta na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem zgodnie z Ustawą o Ochronie Przeciwpożarowej na rok 2020. Zagwarantowana w budżecie miasta kwota stanowiłaby 50-cio procentowy wkład własny miasta do zakupu finansowanego ze środków z dotacji zewnętrznych np. NFOŚIGW, dzięki czemu miasto nie musiało by zapłacić całości kwoty za samochód.

Wrzesień 2018r. przyniósł Ochotniczej Straży Pożarnej wiele radości.  Prezes Arkadiusz Bartosik wraz z sekretarzem Piotrem Poradą zostali zaproszeni przez Fundacje Orlen Dar Serca  na Galę Finałową „Orlen dla Strażków” która odbyła się  Tychach. Ochotnicza Straż Pożarna Rzeszów-Przybyszówka otrzymała w ramach grantu m.in. 2szt. radiostacji nasobnych Hytera, deskę ortopedyczną, torbę OSP R-1 z wyposażeniem, czy latarki do hełmów.

Kolejna firma która dostrzegła potrzeby jednostki to PZU. W ramach akcji prewencyjnej Pomoc To Moc, firma przygotowała nowy cel przewodni: „Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej”. Z programu jednostka otrzymała pompę pływającą Niagara 2, najaśnicę i pilarkę do betonu Stihl.

W doposażenie jednostki włączyli się również anonimowi sponsorzy, którzy przekazali latarki, pachołki drogowe, flary ostrzegawcze oraz datki w postaci umów darowizny.

Dnia 17.12.19r w budżecie Miasta Rzeszowa zgodnie z obietnicami zagwarantowano kwotę 450 000zł dla dwóch jednostek OSP na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem w tym dla jednostki OSP Rzeszów-Przybyszówka (Uchwała Rady Miasta Rzeszowa nr XXIII/508/2019 z dnia 17.12.19r w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020, tabela nr 5 – wydatki majątkowe poz. Nr 75412 na str. 91)7. Pozostałą część kwoty niezbędnej do zakupu nowego auta ratowniczo-gaśniczego miały pozyskać jednostki z dotacji zewnętrznych z zaangażowaniem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Miasta Rzeszowa.

Rok 2020 rozpoczął się dla jednostki zebraniem sprawozdawczym, które jak się później okazało odbyło się w ostatnim momencie przed wkraczającą w lutym epidemią SARS-COV 2. Epidemia sparaliżowała funkcjonowanie całego kraju. Pozyskanie jakichkolwiek dotacji stało się utrudnione i niemalże niemożliwe. Zarząd OSP nie odpuszczał jednak kwestii zakupu nowego samochodu. Prezes jednostki wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami różnych środowisk mogących pomóc w pozyskaniu brakujących funduszy.   W dniu 24.06.2020r. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca 
z Prezesem Arkadiuszem Bartosikiem i Skarbnik Agnieszką Mikołajczyk.

Na spotkaniu przedstawiono zaistniałą trudną sytuację z pozyskaniem dużej dotacji zewnętrznej. Złożono również stosowne pismo do Prezydenta w tej sprawie. Wkrótce po spotkaniu z Prezydentem oraz dzięki dobrej współpracy z Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Piotrem Jaroszem uzyskano pozytywną decyzję w sprawie zakupienia nowego pojazdu dla OSP Rzeszów Przybyszówka i sfinansowaniu zakupu w całości przez Urząd Miasta. Dnia 28.08.2020r jednostka OSP ogłosiła przetarg a 08.09.2020r wyłoniono najkorzystniejszego wykonawcę którym została firma Bocar Sp z o.o.

Dnia 18.11.2020r jednostka OSP zakupiła fabrycznie nowy samochód pożarniczy typu GBA Volvo FL 4x4 . Ważnym dniem dla jednostki był 23.11.2020r. w którym to powitano go w siedzibie jednostki i oczekuje na oficjalne przekazanie, obecnie przenoszone z powodu pandemii Covid 19. Fabrycznie nowy samochód został przywieziony bezpośrednio od producenta z Korwinowa k. Częstochowy. Firma dostosowała zabudowę samochodu do posiadanego sprzętu jednostki. Kilka dni później dotychczasowy samochód GBA Scania opuścił  mury jednostki i swą służbę kontynuuje w gminie Kuryłówka koło Leżajska.

Oprócz pozyskania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Zarząd jednostki w latach 2016-2020 dokonywał zakupów wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej. Zakupy te dzięki staraniom przede wszystkim Prezesa Jednostki Arkadiusza Bartosika finansowane były oprócz finansowania z Urzędu Miasta Rzeszowa również  z firm zewnętrznych takich jak PZU czy Orlen oraz z Funduszu Sprawiedliwości
i WFOŚiGW. Niektóre zakupy sponsorowali prywatni sponsorzy. W ramach ww. dofinansowań zakupiono m.in.: wyposażenie osobiste strażaków, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, wyposażenie strażnicy a zaprzyjaźnione jednostki OSP Rzeszów-Słocina i OSP Rzeszów-Wilkowyja przekazały samochody pożarnicze.

Planem i ambicją jednostki w roku 2021 jako uwieńczenie tak barwnego okresu będzie pozyskanie nowego sztandaru. W tym roku mija  90 rocznica święcenia dotychczasowego sztandaru jednostki, który jako już wysłużony zabytek odwieszony zostanie na ścianę pamięci Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszowskim Domu Kultury filia Przybyszówka.

 

 

 

                                                                                  Opracowanie:

                                                                                  Agnieszka Mikołajczyk

                                                                                  Arkadiusz Bartosik

Bibliografia:

1 W. Kwoczyński, „Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Świlcza zarys dziejów”

F. Fura, U synów św. Floriana, czasopismo „Trzcionka” nr 8/1998

3 Ibidem, s. 15-17

4 Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP w Przybyszówce- 03.02.2001r.

5 Sprawozdanie z działalności OSP Przybyszówka za 2004r.

6 KRS: 0000021586OSP Rzeszów-Przybyszówka

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa nr XXIII/508/2019 z dnia 17.12.19r w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020, tabela nr 5 – wydatki majątkowe poz. Nr 75412 na str. 91

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj: Home Historia